รางวัลบุคคลผู้ทรงคุณค่า

รางวัลบุคคลผู้ทรงคุณค่า

"World Abacus and Mental Arithmetic Mathematics Research Association"

          Present
**Certificate of Honor**


Mr. Saward Mitaree 
ผู้ก่อตั้ง และ ประธานฯ

Smart Brain Thailand