ระดับ 3 - 4 (ระดับพื้นฐาน)

หลักสูตร ระดับ 3

- เรียนรู้เทคนิคการขยายหลัก การคนวณ โดยการ จินตภาพ
- เรียนรู้วิธีการใช้ลูกคิดในการคูณ และหาร เบื้องต้น
- ใช้การคำนวณตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานความเข้าใจในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร ระดับ 4

- เรียนรู้เทคนิคการคำนวณตัวเลข บวก ลบ คูณ และหาร โดยการสร้างภาพขึ้นในสมอง และการใช้จิตใต้สำนึกคำนวณตัวเลข
- เพื่อเป็นการกระตุ้นสมองทั้งสองฝั่งให้ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้การคำนวณตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานความเข้าใจในหลักสูตรของกระทรวงศีกษาธิการ