ระดับ 5 - 6 (ระดับกลาง)

หลักสูตร ระดับ 5

- เพิ่มทักษะความชำนาญ คามแม่นยำในการคำนวณตัวเลข
- ฝึกฝนการขยายหลักของภาพลูกคิด
- เพิ่มทักษะความชำนาญ ความรวดเร็วในการคูณโดยใช้จินตคณิต
- เพิ่มทักษะความชำนาญ ด้านการคูณ - หาร
- เรียนรู้วิธิการหารโดยการ M.A.

หลักสูตร ระดับ 6

- เพิ่มทักษะความชำนาญ ความแม่นยำในการคำนวณ
- เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง
- เพิ่มความคล่องตัวในการมองตัวเลข
- ฝึกการคูณ 3 หลัก คูณ 1 หลัก โดยการใช้ M.A.
- รู้จักการนำความรู้เดิมมาประยุกต์ใช้
- ฝึกฝนการขยายหลักของภาพลูกคิด
- เรียนรู้วิธีการหารโดยหาร M.A.