ระดับ 7 - 8 (ระดับสูง)

หลักสูตร ระดับ 7

- เพิ่มทักษะความชำนาญ ความแม่นยำในการคำนวณ
- เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง
- เพิ่มความคล่องตัวในการมองตัวเลข
- ฝึกการคูณ 2 หลัก คูณ 2 หลัก โดยการ M.A.
- รู้จักการนำความรู้มาประยุกต์ใช้

- ฝึกฝนการขยายหลักของภาพลูกคิด

หลักสูตร ระดับ 8

- ฝึกการคำนวณ บวก - ลบ โดยใช้ M.A. 2 หลัก 6-7 แถวง
- เพิ่มสมาธิต่อเนื่องยาวนานอย่างน้อย 3 นาที
- ฝึกการคูณ 3 คูณ 2 หลัก และ 2 คูณ 3 หลัก
- ฝีกการหาร 5-6 หาร 2 หลัก